Лінкі ўнівэрсальнага доступу

500 найлепшых кніг за 500 гадоў


5 жніўня 1517 году ў Празе Чэскай Францыск Скарына надрукаваў першую беларускую кнігу. З таго часу – вось ужо больш за паўтысячагодзьдзя – яго друкарскі варштат спраўна працуе, выпусьціўшы ў белы сьвет піраміды кніг.

Часам той варштат з размахам грукатаў на ўсю ваколіцу, часам заціхаў, прыхаваны дзе-небудзь у лясной зямлянцы, часам абзываўся адкульсьці зь Нью-Ёрку ці Жыровічаў, але – ніколі не спыняў сваёй працы.

Ён і сёньня не маўчыць, хоць і працуе далёка не на поўную магутнасьць. Падлічыць і пералічыць мільёны надрукаваных ім за пяць стагодзьдзяў кніг наўрад ці магчыма. Але акінуць вокам абсягі айчыннага кнігадрукаваньня, выбраўшы найцікавейшае, – чаму не? Тым больш, нам у гэтым дапамаглі дасьведчаныя экспэрты – Ірына Багдановіч, Натальля Гардзіенка, Міхась Скобла, Аксана Спрынчан, Вячаслаў Чамярыцкі, Ціхан Чарнякевіч, Сяргей Чыгрын і Язэп Янушкевіч. Такім чынам, да ўвагі чытачоў Свабоды – Беларускае Пяцісоткніжжа, пяцьсот найлепшых кніг за пяцьсот гадоў.

1517—1788

Сьвітаньне беларускага кнігадруку. Друкарні зьяўляюцца ня толькі ў буйных гарадах, але і ў паселішчах, якія сёньня ледзь прыкметныя на мапе — у Еўі, Лоску, Супрасьлі. Росквіт на беларускіх землях лацінамоўнай літаратуры, corona astralis якой — «Песьня пра зубра» М. Гусоўскага — да масавага чытача прыйдзе толькі ў 1980 г. Біблія Скарыны, Статут ВКЛ, «Гіпіка» К. Дарагастайскага — кнігі-помнікі, якія заслужана прычакалі факсымільных перавыданьняў.

1. Францыск Скарына. Біблія (у 23 кнігах). Прага–Вільня, 1517–1525

2. Сымон Будны. Катэхізіс. Нясьвіж, 1562

3. Эвангельле вучыцельнае. Заблудаў, 1569

4. Васіль Цяпінскі. Эвангельле. 1576

5. Андрэй Маджэўскі–Фрыч. Аб удасканаленьні Рэчы Паспалітай. Лоск, 1577

6. Рыгор Осьцік. Лямант няшчаснага. Вільня, 1580

7. Мацей Стрыйкоўскі. Кроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі. Каралявец, 1582

8. Андрэй Рымша. Дзесяцігадовая аповесьць. Вільня, 1586

9. Статут Вялікага Княства Літоўскага. Вільня, 1588

10. Ян Радван. Радзівіліяда. Вільня, 1588

11. Іпаці Пацей. Унія. Вільня, 1595

12. Лаўрэнці Зізаній. Граматыка славянская. Вільня, 1596

13. Хрыстафор Філалет. Апокрысіс. Вільня, 1597

14. Крыштоф Монвід Дарагастайскі. Гіпіка, альбо Кніга пра коней. Кракаў, 1603

15. Ян Пратасовіч. Інвэнторэс рэрум, альбо Кароткае апісаньне, хто што вынайшаў і да ўжытку людзям даў. Вільня, 1608

16. Мялеці Сматрыцкі. Трэнас, або Лямант Усходнеславянскай царквы. Вільня, 1610

17. Ёсіф Флавій. Гісторыя Юдэйскай вайны. Любча, 1617

18. Саламон Рысінскі. Тысяча васямсот прыказак. Любча, 1618

19. Мялеці Сматрыцкі. Граматыка славянская. Еўе, 1619

20. Лямант на сьмерць Лявонція Карповіча. Вільня, 1620

21. Гісторыя пра Варлаама і Язафата. Куцейна, 1637

22. Казімер Семяновіч. Вялікае мастацтва артылерыі. Амстэрдам, 1650

23. Памва Бярында. Лексікон славянарускі. Куцейна, 1653

24. Юзаф Пажоўскі. Наваградак. Львоў, 1759

25. Эўхалягіён, альбо Малітоўнік. Супрасьль, 1766

26. Лаўрэнці Зізаній. Катэхізіс. Горадня, 1788

27. Пра рытарычнае мастацтва. Полацак, 1788

1818—1897

Пярэдадзень новай беларускай літаратуры. Фэномэн А. Міцкевіча як самага “беларускага” іншамоўнага паэта. Пасьля паўстаньня 1831 г. яму не пісалася ў Парыжы, а беларуская шляхцянка Габрыэля Гюнтар даслала яму кварту нёманскай вады, і — зьявіліся “Дзяды”. Беларусь паўстае цікавай і прывабнай ня толькі ў фантастычных апавяданьнях Я. Баршчэўскага, але і ў краязнаўчых кнігах А. Кіркора, К. Тышкевіча і П. Шпілеўскага. Слоўнік І. Насовіча, па якім вучыліся беларускай мове будучыя клясыкі, а пра межы Беларусі дазнаваліся з прадмоваў Ф. Багушэвіча да “Дудкі беларускай”, якую прыхільнік беларушчыны З. Нагродзкі прадаваў у сваіх сельскагаспадарчых крамах разам зь сячкарнямі.

28. Зарыян Даленга-Хадакоўскі. Пра славяншчыну да хрысьціянства. 1818

29. Адам Міцкевіч. Баляды і рамансы. Вільня, 1822.

30. Адам Міцкевіч. Конрад Валянрод. Пецярбург, 1828.

31. Адам Міцкевіч. Пан Тадэвуш. Парыж, 1834

32. Ян Чачот. Вясковыя песьні з-над Нёмна і Дзьвіны. Вільня, 1839

33. Аляксандар Рыпінскі. Беларусь. Парыж, 1840

34. Ян Баршчэўскі. Шляхціц Завальня, альбо Беларусь у фантастычных апавяданьнях. Пецярбург, 1844–1846

35. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Ідылія. Вільня, 1846

36. Адам Кіркор. Гісторыка-статыстычныя нарысы Віленскай губэрні. Вільня, 1852–1853

37. Ігнат Ходзька. Літоўскія паданьні. Вільня, 1852

38. Уладзіслаў Сыракомля. Вандроўкі па маіх былых ваколіцах. 1853

39. Павал Шпілеўскі. Беларусь у характарыстычных апісаньнях і фантастычных прымхах. Пецярбург, 1853

40. Павал Шпілеўскі. Падарожжа па Палесьсі і Беларускім краі. Пецярбург, 1853

41. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Гапон. Менск, 1855.

42. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Беларускі дудар. Менск, 1855

43. Адам Кіркор. Вандроўкі па Вільні і яе ваколіцах. Вільня, 1856

44. Вінцэсь Каратынскі. Чым хата багата, тым рада. Вільня, 1857

45. Уладзіслаў Сыракомля. Нёман ад вытокаў да вусьця. Вільня, 1861

46. Іван Насовіч. Зборнік беларускіх прымавак. Пецярбург, 1866

47. Канстанцін Тышкевіч. Пра курганы ў Літве і Заходняй Русі. Вільня, 1868

48. Іван Насовіч. Слоўнік беларускай мовы. Пецярбург, 1870

49. Канстанцін Тышкевіч. Вілія і яе берагі. Дрэздэн, 1871

50. Адам Кіркор. Жывапісная Расея. Літоўскае і Беларускае Палесьсе. Пецярбург, 1882

51. Эдвард Паўловіч. Успаміны з-над Віліі і Нёмана. Львоў, 1882

52. Антоні Адынец. Успаміны зь мінулага. Варшава, 1884

53. Ян Карловіч. Паданьні i народныя байкi, сабраныя ў Літве. Вільня, 1887

54. Янка Лучына Янка. З крывавых дзён: эпізод з паўстаньня 1863 г. на Меншчыне. Кракаў, 1889

55. Францішак Багушэвiч. Дудка беларуская. Кракаў, 1891

56. Францішак Багушэвiч. Смык беларускі. Познань, 1894

57. Міхал Федароўскі. Люд беларускі на Русі Літоўскай. Варшава, 1897

1903—1940

Першая кнігавыдавецкая легальная суполка «Загляне сонца ў наша ваконца». Выданьні БНР, сярод якіх «Матчын дар» А. Гаруна. Засеяны нашаніўцамі нацыянальны палетак дае багаты ўраджай — знакавыя для беларускай літаратуры кнігі Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарэцкага. Заходнебеларуская літаратура, якая ўся прайшла праз польскія турмы. Дакумэнтальная аповесьць Ф. Аляхновіча «У капцюрох ГПУ», зь якой Эўропа ўпершыню даведалася пра савецкі ГУЛАГ.

58. Янка Лучына. Вязанка. Пецярбург, 1903

59. Яўхім Карскі. Беларусы (у 3 тамах). Варшава, 1903–1922

60. Цётка. Скрыпка беларуская. Жоўква, 1906

61. Цётка. Хрэст на свабоду. Жоўква, 1906

62. Цётка. Першае чытаньне для дзетак беларусаў. Пецярбург, 1906

63. Аляксандр Сержпутоўскі. Нарысы Беларусі. Пецярбург, 1907–1909

64. Янка Купала. Жалейка. Пецярбург, 1908

65. Вацлаў Ластоўскі. Кароткая гісторыя Беларусі. Вільня, 1910

66. Якуб Колас. Песьні-жальбы. Вільня, 1910

67. Рамуальд Зямкевіч. Адам Ганоры Кіркор. Вільня, 1911

68. Кандрат Лейка. Снатворны мак. Вільня, 1912

69. Гальяш Леўчык. Чыжык беларускі. Вільня, 1912

70. Альбэрт Паўловіч. Снапок. Вільня, 1912

71. Янка Купала. Шляхам жыцьця. Пецярбург, 1913

72. Максім Багдановіч. Вянок. Вільня, 1913

73. Максім Гарэцкі. Рунь. Вільня, 1914

74. Канстанцыя Буйло. Курганная кветка. Вільня, 1914

75. Андрэй Зязюля. З роднага загону. Вільня, 1914

76. Яўген Хлябцэвіч. Адраджэньне беларускай народніцкай літаратуры. Пецярбург, 1914

77. Ядвігін Ш. Васількі. Вільня, 1914

78. Якуб Колас. Сымон-музыка. Менск, 1918

79. Алесь Гарун. Матчын дар. Менск, 1918

80. Максім Гарэцкі. Дзьве душы. Вільня, 1919

81. Аркадзь Смоліч. Геаграфія Беларусі. 1919

82. Аляксандар Цьвікевіч. Беларусь. Бэрлін, 1919

83. Мітрафан Доўнар-Запольскі. Асновы дзяржаўнасьці Беларусі. Вільня, 1919

84. Максім Гарэцкі. Гісторыя беларускае літаратуры. Вільня, 1920

85. Язэп Варонка. Беларускі рух ад 1917 да 1920 г. Коўна, 1920

86. Якуб Колас. Казкі жыцьця. Коўна, 1921

87. Антон Луцкевіч. Пуцяводныя ідэі беларускай літаратуры. Вільня, 1921

88. Ігнат Канчэўскі. Адвечным шляхам: дасьледзіны беларускага сьветапогляду. Вільня, 1921

89. Янка Купала. Спадчына. Менск, 1922

90. Зьмітрок Бядуля. Пад родным небам. Менск, 1922

91. Якуб Колас. Водгульле. Менск, 1922

92. Якуб Колас. Новая зямля. Менск, 1923

93. Якуб Колас. У палескай глушы. Вільня, 1923

94. Уладзімер Дубоўка. Строма. Вільня, 1923

95. Казімер Сваяк. Мая ліра. Вільня, 1924

96. Уладзімер Жылка. На ростані. Вільня, 1924

97. Язэп Лёсік. Беларуская мова. Менск, 1924

98. Францішак Аляхновіч. Беларускі тэатар. Вільня, 1924

99. Адам Станкевіч. Доктар Францішак Скарына – першы друкар беларускі. Вільня, 1925

100. Язэп Пушча. Раніца рыкае. Менск, 1925

101. Леапольд Родзевіч. Сцэнічныя творы. Вільня, 1925

102. Язэп Пушча. Vita. Менск, 1926

103. Уладзімер Дубоўка. Credo. Менск, 1926

104. Вацлаў Ластоўскі. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Коўна, 1926

105. Канстанцін Езавітаў. Беларуская школа. Рыга, 1926

106. Пётра Крэчэўскі. Замежная Беларусь. Прага, 1926

107. Уладзімер Жылка. З палёў Заходняй Беларусі. Менск, 1927

108. Натальля Арсеньнева. Пад сінім небам. Вільня, 1927

109. Уладзімер Дубоўка. Наля. Масква, 1927

110. Язэп Пушча. Дні вясны. Менск, 1927

111. Ігнат Дварчанін. Хрэстаматыя новай беларускай літаратуры (ад 1905 году). Вільня, 1927

112. Усевалад Ігнатоўскі. Гісторыя Беларусі ў ХІХ ў пачатку ХХ ст. Менск, 1928

113. Леў Клейнбарт. Маладая Беларусь. Ленінград, 1928

114. Антон Луцкевіч. Адбітае жыцьцё. Вільня, 1929

115. Альбін Стаповіч. Беларусы і дзяржаўная незалежнасьць. Вільня, 1929

116. Адам Станкевіч. Родная мова ў сьвятынях. Вільня, 1929

117. Хведар Ільяшэвіч. Веснапесьні. Вільня, 1929

118. Міхась Васілёк. Шум баравы. Вільня, 1929

119. Браніслаў Тарашкевіч. Беларуская граматыка для школ. Вільня, 1929

120. Майсей Кульбак. Зельманцы. Менск, 1931-1935

121. Вінцук Адважны. Унія на Палесьсі. Альбэртын, 1932

122. Казімер Сваяк. Дзея маёй мысьлі, сэрца і волі. Вільня, 1932

123. Вінцук Адважны. Беларускія цымбалы. Вільня, 1933

124. Зьмітро Даўгяла. Літоўская мэтрыка. Рыга, 1933

125. Янка Купала. Шляхам жыцьця. Вільня, 1933

126. Мікола Шкялёнак. У трохсотыя ўгодкі сьмерці вялікага канцлера Льва Сапегі. Вільня, 1933

127. Мікола Ільяшэвіч. Расейская палітыка на землях былога Беларуска-літоўскага гаспадарства. Вільня, 1933

128. Антон Луцкевіч. Галоўныя кірункі ў беларускай паэзіі. Вільня, 1933

129. Максім Танк. На этапах. Вільня, 1936

130. Станіслаў Станкевіч. Беларускія элемэнты ў польскай рамантычнай паэзіі. Вільня, 1936

131. Францішак Аляхновіч. У капцюрох ГПУ. Вільня, 1937

132. Максім Танк. Журавінавы цьвет. Вільня, 1937

133. Янка Станкевіч. Повесьці і апавяданіні крывіцкіх (беларускіх) летапісцаў. Вільня, 1937

134. Хведар Ільяшэвіч. Друкарня дому Мамонічаў у Вільні. Вільня, 1938

135. Максім Танк. Пад мачтай. Вільня, 1938

136. Адам Станкевіч. Беларускі хрысьціянскі рух. Вільня, 1939

137. Анатоль Іверс. Песьні на загонах. Вільня, 1939

138. Адам Станкевіч. Хрысьціянства і беларускі народ. Вільня, 1940

1941—1990

Беларуская кніга пад нямецкім кантролем — «Ад родных ніў» Л. Геніюш, «Сягоньня» Н. Арсеньневай, «Граматыка» Б. Тарашкевіча (наклад апошняй — 100 000 асобнікаў). Ажыўленьне кнігавыданьня на эміграцыі — клясыка ў бесцэнзурным выглядзе (У. Жылка, Л. Калюга, А. Мрый). Шматспадзеўныя 60-я і застойныя 70-я, калі кнігі У. Караткевіча і В. Быкава, што прабіваліся ў сьвет праз цэнзурныя рагаткі, расхопліваліся з прылаўкаў. Зьяўленьне альманаху «Далягляды», які знаёміў айчыннага чытача з сусьветнай клясыкай.

139. Ларыса Геніюш. Ад родных ніў. Прага, 1942

140. Натальля Арсеньнева. Сягоньня. Менск, 1944

141. Тодар Лебяда. Песьні выгнаньня. Менск, 1944

142. Язэп Найдзюк. Беларусь учора і сяньня. Менск, 1944

143. Уладзімер Жылка. Творы. Нью-Ёрк, 1953

144. Андрэй Мрый. Запіскі Самсона Самасуя. Мюнхэн, 1953

145. Янка Купала. Тутэйшыя. Мюнхэн, 1953

146. Лукаш Калюга. Нядоля Заблоцкіх. Мюнхэн, 1954

147. Янка Купала. Спадчына. Нью-Ёрк–Мюнхэн, 1955

148. Юрка Віцьбіч. Плыве з-пад Сьвятое гары Нёман. Мюнхэн, 1956

149. Васіль Быкаў. Жураўліны крык. Менск, 1960

150. Уладзімер Караткевіч. Вячэрнія ветразі. Менск, 1960

151. Уладзімер Караткевіч. Блакіт і золата дня. Менск, 1961

152. Рыгор Барадулін. Рунець, красаваць, налівацца! Менск, 1961

153. Алесь Адамовіч. Беларускі раман. Менск, 1961

154. Кастусь Акула. Змагарныя дарогі. Таронта–Мюнхэн, 1962

155. Васіль Быкаў. Трэцяя ракета. Менск, 1962

156. Язэп Германовіч. Кітай–Сыбір–Масква. Мюнхэн, 1962

157. Алесь Наўроцкі. Неба ўсьміхаецца маланкаю. Менск, 1962

158. Сяргей Дзяргай. Чатыры стыхіі. Менск, 1962

159. Міхась Стральцоў. Блакітны вецер. Менск, 1962

160. Іван Мележ. Людзі на балоце. Менск, 1962

161. Сымон Брага. Доктар Скарына ў Маскве. Нью-Ёрк–Мюнхэн, 1963

162. Васіль Быкаў. Альпійская баляда. Менск, 1964

163. Янка Брыль. Птушкі і гнёзды. Менск, 1964

164. Максім Лужанін. Колас расказвае пра сябе. Менск, 1964

165. Вячаслаў Адамчык. Міг бліскавіцы. Менск, 1965

166. Уільям Шэксьпір. Санэты. Пер. з ангельск. У. Дубоўкі. Менск, 1965

167. Янка Брыль. Жменя сонечных промняў. Менск, 1965

168. Аляксей Пысін. Мае мэрыдыяны. Менск, 1965

169. Пётра Сыч. Сьмерць і салаўі. Мюнхэн, 1965

170. Іван Мележ. Подых навальніцы. Менск, 1966

171. Пімен Панчанка. Пры сьвятле маланак. Менск, 1966

172. Іван Пташнікаў. Сьцяпан Жыхар са Сьцешыц. Менск, 1966

173. Міхась Стральцоў. Сена на асфальце. Менск, 1966

174. Анатоль Сербантовіч. Азбука. Менск, 1966

175. Кандрат Крапіва. Сорак баек. Менск, 1966

176. Ларыса Геніюш. Невадам зь Нёману. Менск, 1967

177. Янка Юхнавец. Калюмбы. 1967

178. Плятон. Выбраныя дыялёгі. Пер. з грэцк. Я. Пятроўскага. Гэйнсьвіл, 1967

179. Станіслаў Станкевіч. Беларуская падсавецкая літаратура першай палавіны 60-х гадоў. Нью-Ёрк–Мюнхэн, 1967

180. Алесь Вініцкі. Матар’ялы да гісторыі беларускай эміграцыі ў Нямеччыне ў 1939–1951 гг. Лос-Анжэлес, 1968

181. Уладзімер Конан. Разьвіцьцё эстэтычнай думкі ў Беларусі (1917–1934). Менск, 1968

182. Уладзімер Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім. Менск, 1968

183. Міхась Стральцоў. Загадка Багдановіча. Менск, 1968

184. Анатоль Вярцінскі. Чалавечы знак. Менск, 1968

185. Пётра Палягошка. Успаміны з жыцьця пад савецкай уладай і з пабудовы Беламорскага каналу. Нью-Ёрк, 1968

186. Уладзімер Караткевіч. Мая Іліяда. Менск, 1969

187. Сакрат Яновіч. Загоны. Беласток, 1969

188. Мікола Шчакаціхін. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Нью-Ёрк, 1970

189. Яўгенія Янішчыц. Сьнежныя грамніцы. Менск, 1970

190. Сьцяпан Александровіч. Пуцявіны роднага слова. Менск, 1971

191. Уладзімер Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі. Менск, 1972

192. Уладзімер Караткевіч. Хрыстос прызямліўся ў Гародні. Менск, 1972

193. Вячаслаў Адамчык. Дзікі голуб. Менск, 1972

194. Васіль Быкаў. Сотнікаў. Абэліск. Менск, 1972

195. Гіём Апалінэр. Зямны акіян. Пер. з франц. Э. Агняцьвет. Менск, 1973

196. Міхась Стральцоў. Ядлоўцавы куст. Менск, 1973

197. Уладзімер Караткевіч. Вока тайфуна. Менск, 1974

198. Адам Мальдзіс. Таямніцы старажытных сховішчаў. Менск, 1974

199. Максім Гарэцкі. Выбраныя творы. Нью-Ёрк, 1975

200. Юрка Гаўрук. Агні ў прасторах. Менск, 1975

201. Васіль Зуёнак. Нача. Менск, 1975

202. Фэдэрыка Гарсія Лорка. Блакітны звон Гранады. Пер. з гішп. Р. Барадуліна. Менск, 1975

203. Рыгор Крушына. Сны і мары. Нью-Ёрк-Мюнхэн, 1975

204. Масей Сяднёў. Патушаныя зоры. Нью-Ёрк–Мюнхэн, 1975

205. Уладзімер Някляеў. Адкрыцьцё. Менск, 1976

206. Алесь Разанаў. Каардынаты быцьця. Менск, 1976

207. Ёган Вольфганг Гётэ. Фаўст. Пер з нямецк. В. Сёмухі. Менск, 1976

208. Аркадзь Куляшоў. Хуткасьць. Менск, 1976

209. Пабла Нэруда. Крыві бунтоўнай кропля. Пер. з гішп. Р. Барадулін, М. Стральцоў ды інш. Менск, 1976

210. Маскім Танк. Дарога, закалыханая жытам. Менск, 1976

211. Язэп Семяжон. Сем цудаў сьвету. Менск, 1977

212. Уладзімер Калесьнік. Ветразі Адысея. Менск, 1977

213. Генадзь Кісялёў. Пачынальнікі. Менск, 1977

214. Алесь Адамовіч, Янка Брыль, Уладзімер Калесьнік. Я з вогненнай вёскі… Менск, 1977

215. Вячаслаў Адамчык. Чужая бацькаўшчына. Менск, 1978

216. Аляксей Зарыцкі. У сьвет па песьні. Менск, 1978

217. Оскар Уайльд. Салавей і ружа. Пер. з ангельск. І. Ідэльчык. Менск, 1978

218. Уолт Уітман. Лісьце травы. Пер. з ангельск. Я. Сіпакоў. Менск, 1978

219. Натальля Арсеньнева. Між берагамі. Нью-Ёрк, 1979

220. Вячаслаў Рагойша. Паэтычны слоўнік. Менск, 1979

221. Мікола Гусоўскі. Песьня пра зубра. Пер. з лац. Я. Семяжона. Менск, 1980

222. Алесь Адамовіч. “Браму скарбаў сваіх адчыняю”. Менск, 1980

223. Рыгор Бярозкін. Зьвеньні. Менск, 1981

224. Алесь Разанаў. Шлях–360. Менск, 1981

225. Ларыса Геніюш. На чабары настоена. Менск, 1982

226. Райнэр Марыя Рыльке. Санэты Арфею. Пер. зь ням. В. Сёмухі. Менск, 1982

227. Алесь Жук. Паляваньне на Апошняга Жураўля. Менск, 1982

228. Алесь Салавей. Нятускная краса. Нью-Ёрк–Мэльбурн, 1982

229. Уладзімер Караткевіч. Нельга забыць. Менск, 1982

230. Адам Мальдзіс. Беларусь у люстэрку мэмуарнай літаратуры XVIII ст. Менск, 1982

231. Аўген Калубовіч. “Айцы” БССР і іхны лёс. Клыўленд, 1982

232. Леанід Галяк. Успаміны (у 2 кнігах). ЗША, 1982–1983

233. Віктар Казько. Неруш. Менск, 1983

234. Пімен Панчанка. Дзе начуе жаўранак. Менск, 1983

235. Леанід Галубовіч. Таемнасьць агню. Менск, 1984

236. Васіль Быкаў. Знак бяды. Менск, 1984

237. Габрыэла Містраль. Ветраліст. Пер. з гішп. Р. Барадуліна. Менск, 1984

238. Антуан дэ Сэнт Экзюпэры. Плянэта людзей. Пер. з франц. Н. Мацяш. Менск, 1984

239. Каханоўскі Генадзь. Адчыніся, таямніца часу. Менск, 1984

240. Таўлай Валянцін. Пілую вершам краты. Менск, 1984

241. Генадзь Бураўкін. Пяшчота. Менск, 1985

242. Сьвятлана Алексіевіч. У вайны не жаночае аблічча. Апошнія сьведкі. Менск, 1985

243. Анатоль Кудравец. Сачыненьне на вольную тэму. Менск, 1985

244. Алег Мінкін. Сурма. Менск, 1985

245. Візма Бэлшавіца. Белы алень. Пер. з латыск. В. Сёмухі. Менск, 1985

246. Стэфан Жаромскі. Верная рака. Пер. з польск. М. Дубянецкага. Менск, 1985

247. Мікалай Улашчык. Уводзіны ў вывучэньне беларуска-літоўскага летапісаньня. Масква, 1985

248. Васіль Сёмуха. Прыйдзі, стваральны дух: пераклады. Менск, 1986

249. Міхась Стральцоў. Мой сьвеце ясны. Менск, 1986

250. Міхась Стральцоў. Пячатка майстра. Менск, 1986

251. Аўген Калубовіч. На крыжовай дарозе. Клыўленд, 1986

252. Уладзімер Караткевіч. Быў. Ёсьць. Буду. Менск, 1986

253. Валянцін Грыцкевіч. З паходняй Гіпакрата. Менск, 1987

254. Янка Брыль. Ад сяўбы да жніва. Менск, 1987

255. Уладзімер Калесьнік. Тварэньне легенды. Менск, 1987

256. Міхась Стральцоў. Выбранае. Менск, 1987

257. Мікалай Паўленка. Гісторыя пісьма. Менск, 1987

258. Алесь Разанаў. Вастрыё стралы. Менск, 1988

259. Янка Сіпакоў. Веча славянскіх баляд. Менск, 1988

260. Францыск Скарына і яго час: энцыкляпэдыя. Менск, 1988

261. Уладзімер Хадыка. На ўзьвеях дзён. Менск, 1988

262. Джордж Гордан Байран. Лірыка. Пер. з ангельск. У. Дубоўкі, Р. Барадуліна, У. Караткевіча ды інш. Менск, 1989

263. Васіль Быкаў. У тумане. Менск, 1989

264. Сяржук Сокалаў-Воюш. Кроў на сумётах. Менск, 1989

265. Віктар Карамазаў. Глядзіце ў вочы лемуру. Менск, 1989

266. Яўгенія Пфляўмбаўм. Сувой жыцьця. Менск, 1989

267. Адам Глёбус. Адзінота на стадыёне. Менск, 1989

268. Вітаўт Тумаш. Пяць стагодзьдзяў Скарыніяны. Нью-Ёрк, 1989

269. Анатоль Сыс. Пан Лес. Менск, 1989

270. Мікола Ермаловіч. Па сьлядах аднаго міту. Менск, 1989

271. Янка Сіпакоў. На волю птушку выпускаю: пераклады. Менск, 1989

272. Марк Шагал. Паэзія. Пер. зь ідыш Р. Барадуліна. Менск, 1989

273. Томас Ман. Доктар Фаўстус. Пер. зь нямецк. В. Сёмухі. Менск, 1989

274. Этнаграфія Беларусі: энцыкляпэдыя. Менск, 1989

275. Ян Чыквін. Сьветлы міг. Менск, 1989

276. Уладзімер Ягоўдзік. Прыручэньне птушкі. Менск, 1989

277. Рыгор Барадулін. Самота паломніцтва. Менск, 1990

278. Уладзімер Лісіцын. Беларусь – мая калыска. Менск, 1990

279. Адам Мальдзіс. Жыцьцё і ўзьнясеньне Ўладзімера Караткевіча. Менск, 1990

280. Міхась Кавыль. Міжагнёўе. Нью-Ёрк, 1990

281. Алесь Наўроцкі. Пакаленьні і папялішчы. Менск, 1990

282. Барыс Сачанка. Мне сьняцца сны аб Беларусі. Менск, 1990

283. Мікола Ермаловіч. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародзкі пэрыяды. Менск, 1990

284. Віктар Шматаў. Мастацтва кнігі Францыска Скарыны. Масква, 1990.

1991—1999

Першыя гады незалежнасьці, якія запомніліся кнігавыдавецкім бумам. Выхад раней забароненых кніг — «Споведзь» Л. Геніюш, «Змагарныя дарогі» К. Акулы, «Беларусь пад нямецкай акупацыяй» Ю. Туронка. Якаснае папаўненьне старых і заснаваньне новых кніжных сэрый — першыя выданьні па-беларуску Ж. П. Сартра, А. Камю, Ф. Ніцшэ, В. Шымборскай. Згортваньне нацыянальнага кнігавыданьня, закрыцьцё дзяржаўных выдавецтваў «Юнацтва», «Полымя», «Ураджай».

285. Міхась Ткачоў. Замкі Беларусі. Менск, 1991

286. Тацьцяна Сапач. Восень. Менск, 1991

287. Жан-Поль Сартр. Мур. Пер. з франц. З. Коласа. Менск, 1991

288. Уладзімер Конан. Сьвятло паэзіі і цені жыцьця. Менск, 1991

289. Зьміцер Санько. Малы расейска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразэмаў. Менск, 1991

290. Віслава Шымборска. Сьвет, варты вяртаньня. Пер. з польск. Н. Мацяш. Менск, 1991

291. Генрых Бёль. Більярд а палове дзясятай. Пер. зь нямецк. Л. Баршчэўскага. Менск, 1992

292. Анатоль Вярцінскі. Хлопчык глядзіць. Менск, 1992

293. Герман Гесэ. Гульня шкляных пэрлаў. Пер. зь нямецк. В. Сёмухі. Менск, 1992

294. Сяргей Дубавец. Практыкаваньні. Менск, 1992

295. Вінцэсь Мудроў. Жанчыны ля басэйну. Менск, 1992

296. Эрнест Ляўкоў. Маўклівыя сьведкі мінуўшчыны. Менск, 1992

297. Джордж Оруэл. Фэрма. 1984. Пер. з ангельск. С. Шупы. Менск, 1992

298. Туга па Радзіме: паэзія беларускай эміграцыі. Укл. Б. Сачанка. Менск, 1992

299. Анатоль Вялюгін. Зь белага каменьня – сіняе пламеньне. Менск, 1993

300. Ларыса Геніюш. Споведзь. Менск, 1993

301. Вітаўт Кіпель. Беларусы ў ЗША. Менск, 1993

302. Цыпрыян Норвід. Ідзі за мною. Пер. з польск. А. Мінкіна. Менск, 1993

303. Янка Сіпакоў. Тыя, што ідуць. Менск, 1993

304. Віктар Казько. Выратуй і памілуй нас, чорны бусел. Менск, 1993

305. Ніна Мацяш. Паміж усьмешкай і сьлязой. Менск, 1993

306. Мікола Нікалаеў. Палата кнігапісная. Менск, 1993

307. Ірына Жарнасек. Гульні над студняй. Менск, 1993

308. Кастусь Тарасаў. Памяць пра легенды. Менск, 1993

309. Саламея Пільштынова. Авантуры майго жыцьця. Пер. з польск. М. Хаўстовіча. Менск, 1993

310. Архітэктура Беларусі: энцыкляпэдыя. Менск, 1993

311. Юры Туронак. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Менск, 1993

312. Кастусь Цьвірка. Лісьце забытых алеяў. Менск, 1993

313. Генадзь Кісялёў. Радаводнае дрэва. Менск, 1994

314. Арсень Ліс. Цяжкая дарога свабоды. Менск, 1994

315. Уладзімер Дудзіцкі. Напярэймы жаданьням. Укл. Л. Юрэвіч. Нью-Ёрк, 1994

316. Галіна Багданава. Дом іхнае мары. Менск, 1994

317. Янка Брыль. Вячэрняе. Менск, 1994

318. Галіна Булыка. Турмалін. Менск, 1994

319. Фрыдрых Ніцшэ. Так сказаў Заратустра. Пер. зь нямецк. В. Сёмухі. Менск, 1994

320. Віктар Карамазаў. Аброчны крыж. Менск, 1994

321. Віктар Стрыжак. Рэха журбы. Менск, 1994

322. Максім Танк. Мой каўчэг. Менск, 1994

323. Баляслаў Лесьмян. Пан Блішчынскі. Пер з польск. А. Мінкіна, Вільня-Менск, 1994

324. Леапольд Стаф. Высокія дрэвы. Пер. з польск. А. Мінкіна, Менск, 1994

325. Кніга жыцій і хаджэньняў. Укл. А. Мельнікаў. Менск, 1994

326. Рыгор Барадулін. Эвангельле ад Мамы. Менск, 1995

327. Анатоль Вялюгін. Заклён на скрутны вір. Менск, 1995

328. Леанід Дранько-Майсюк. Стомленасьць Парыжам. Менск, 1995

329. Алесь Разанаў. Паляваньне ў райскай даліне. Менск, 1995

330. Генадзь Сагановіч. Невядомая вайна (1654–1667). Менск, 1995

331. Генрых Далідовіч. Жывы покліч. Менск, 1995

332. Мікола Купрэеў. Правінцыйныя фантазіі. Менск, 1995

333. Ала Сямёнава. Сьвятло загадкі. Менск, 1995

334. Карлас Шэрман. Таямніцы почырку. Менск, 1995

335. Фёдар Янкоўскі. Радасьць і боль. Менск, 1995

336. Юрка Віцьбіч. Антыбальшавіцкія паўстаньні і партызанская барацьба на Беларусі. Нью-Ёрк, 1996

337. Франц Кафка. Прысуд. Пер. зь нямецк. Л. Баршчэўскага. Менск, 1996

338. Уладзімер Някляеў. Прошча. Менск, 1996

339. Вітаўт Чаропка. Уладары Вялікага Княства. Менск, 1996

340. Беларускія народныя прыкметы і павер’і (у 3 тамах). Уклад. У. Васілевіч. Менск, 1996–1999

341. Васіль Быкаў. Сьцяна. Менск, 1997

342. Гарт: Саюз беларускіх патрыётаў. Укл. Г. Кірылаў. Менск, 1997

343. Вацлаў Ластоўскі. Выбраныя творы. Укл. Я. Янушкевіч. Менск, 1997

344. Аляксандар Лукашук. За кіпучай чэкісцкай работай. Менск, 1997

345. Франц Сіўко. Апошняе падарожжа ў краіну ліваў. Менск, 1997

346. Лявон Вашко. Паэты-цары. Менск, 1997

347. Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі (у 2 тамах). Укл. С. Шупа. Вільня–Нью-Ёрк–Менск–Прага, 1998

348. Леанід Дранько-Майсюк. Гаспода. Менск, 1998

349. Уладзімер Арлоў. Рэквіем для бэнзапілы. Менск, 1998

350. Раіса Баравікова. Сад на капялюшыку каханай. Менск, 1998

351. Іван Саверчанка. Aurea mediacritas. Менск, 1998

352. Яўхім Кіпель. Эпізоды. Нью-Ёрк, 1998

353. Георгі Колас. Карані мітаў. Менск, 1998

354. Аляксандар Краўцэвіч. Стварэньне Вялікага Княства. Менск, 1998

355. Анатоль Цітоў. Геральдыка беларускіх местаў. Менск, 1998

356. Філяматы і філярэты. Укл. і пер. з польск. К. Цьвірка. Менск, 1998

357. Славамір Адамовіч. Плавільшчыкі расы. Вільня, 1999

358. Уладзімер Арлоў, Генадзь Сагановіч. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862–1918). Вільня, 1999

359. Данута Бічэль. Снапок. Менск, 1999

360. Ніна Мацяш. Душою зь небам гаварыць. Менск, 1999

361. Кастусь Каліноўскі. За нашую вольнасьць. Укл. Г. Кісялёў. Менск, 1999

362. Анатоль Кудравец. Позьнія яблыкі. Менск, 1999

363. Лявон Юрэвіч. Беларуская мэмуарыстыка на эміграцыі. Нью-Ёрк, 1999

2000—2017

Разьвіцьцё сеткі незалежнага кнігавыданьня і распаўсюду. Выхад у сьвет выніковых анталёгій — «Краса і сіла», «Галасы-за небакраю», «Расстраляная літаратура». Беларуская «Калевала» і зборнік спазнавальных эсэ П. Севярынца" «Люблю Беларусь: 200 фэномэнаў нацыянальнай ідэі». Вяршыня духоўнай паэзіі — «Ксты» Р. Барадуліна і першы беларускі Нобэль. Ліквідацыя ўладай сотняў кнігарняў і тысячаў бібліятэк па ўсёй краіне. Пяцісотгодзьдзе кнігавыданьня, на жаль, ня стала па-сапраўднаму нацыянальнай падзеяй.

364. Зянон. Глёрыя Патрыя. Вільня, 2000

365. Чэслаў Мілаш. Скуты розум. Пер. з польскай Ю. Лаўрыка. Менск–Вільня, 2000

366. Алесь Пісьмянкоў. Я не памру, пакуль люблю. Менск, 2000

367. Юры Станкевіч. Любіць ноч – права пацукоў. Менск, 2000

368. Кузьма Чорны. Выбраныя творы. Менск, 2000

369. Уладзімер Арлоў. Сны імпэратара. Менск, 2001

370. Віктар Жыбуль. Прыкры крык. 2001

371. Павал Сьцяцко. Культура мовы. Менск, 2002

372. Ігнат Дамейка. Мае падарожжы. Пер. з польск. З. Сіцька. Менск, 2002

373. Язэп Янушкевіч. За архіўным парогам. Менск, 2002

374. Андрэй Катлярчук. Швэды ў гісторыі і культуры беларусаў. Менск, 2002

375. Антон Адамовіч. Творы. Укл. Л. Юрэвіч. Нью-Ёрк, 2003

376. Пятро Васючэнка. Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі. Менск, 2003

377. Зянон Пазьняк. Гутаркі з Антонам Шукелойцем. Варшава-Вільня, 2003

378. Краса і сіла: анталёгія беларускай паэзіі ХХ ст. Укл. М. Скобла. Менск, 2003

379. Юры Гумянюк. Вуліца тыгровых архідэяў. Беласток, 2003

380. Галіна Сініла. Біблія як фэномэн культуры і літаратуры (у 2 кнігах). Менск, 2003–2004

381. Сяргей Абламейка. Egoізмы. Вільня, 2004

382. Алесь Бадак. Маланкавы посах. Менск, 2004

383. Алена Брава. Камэнданцкі час для ластавак. Менск, 2004

384. Ян Булгак. Край дзіцячых гадоў. Менск, 2004

385. Аляксандар Надсан. Біскуп Чэслаў Сіповіч: сьвятар і беларус. Менск, 2004

386. Анатоль Федарук. Старадаўнія сядзібы Берасцейшчыны. Менск, 2004

387. Чэслаў Пяткевіч. Рэчыцкае Палесьсе. Пер. з польск. Л. Салавей і У. Васілевіч. Менск, 2004

388. Рыгор Барадулін. Ксты. Менск, 2005

389. Генадзь Кісялёў. Жылі-былі клясыкі. Менск, 2005

390. Ларыса Геніюш. Каб вы ведалі: эпісталяр 1943–1983 гг. Укл. М. Скобла. Менск, 2005

391. Андрэй Хадановіч. Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі. Менск, 2005

392. Альбэр Камю. Выбраныя творы. Пер. з франц. З. Колас. Менск, 2005

393. Мікалай Лапіцкі. У служэньні Богу і Беларусі. Укл. Ю. Гарбінскі. Нью-Ёрк–Варшава, 2005

394. Беларускі фальклёр: энцыкляпэдыя (у 2 тамах). Менск, 2005–2006

395. Алесь Асташонак. Жоўты колер белага сьнегу. Менск, 2006

396. Чэслаў Мілаш. Іншага канца сьвету ня будзе. Пер. Л. Баршчэўскі, М. Раманоўскі, А. Хадановіч ды інш.

397. Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах. Укл. А. Гесь, У. Міхнюк і У. Ляхоўскі. Менск, 2006

398. Анатоль Сыс. Лён. Менск, 2006

399. Юры Туронак. Мадэрная гісторыя Беларусі. Вільня, 2006

400. Вітаўт Кіпель, Зора Кіпель. Беларускі друк на Захадзе. Нью-Ёрк-Варшава, 2006

401. Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. Сёмае неба. Пер. з польск. В. Болбас, Л. Дранько-Майсюк, А. Хадановіч ды інш. Менск, 2006

402. Уладзімер Арлоў. Імёны Свабоды. 2007

403. Мікола Купрэеў. Палеская элегія. Менск, 2007

404. Алег Мінкін. Пэнаты. Менск, 2007

405. Валянцін Акудовіч. Код адсутнасьці. Менск, 2007

406. Валянціна Коўтун. Пакліканыя. Менск, 2007

407. Наталка Бабіна. Рыбін горад. Вільня, 2007

408. Анатоль Кудравец. За дальнім прычалам. Менск, 2007

409. Уладзіслаў Рубанаў. Укус зьмяі. Менск, 2007

410. Юры Гардзееў. Магдэбурская Горадня. Горадня-Уроцлаў, 2008

411. Галіна Дубянецкая. Анадыямэна. Менск, 2008

412. Ева Вежнавец. Шлях дробнай сволачы. Менск, 2008

413. Леанід Дайнека. Назаві сына Канстанцінам. Менск, 2008

414. Аляксей Карпюк. Разьвітаньне зь ілюзіямі. Горадня–Уроцлаў, 2008

415. Барыс Пятровіч. Жыць ня страшна. Менск, 2008

416. Галасы з-за небакраю: анталёгія паэзіі сьвету ў беларускіх перакладах ХХ ст. Укл. М. Скобла. Менск, 2008

417. Расстраляная літаратура: творы пісьменьнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады. Укл. Л. Савік, М. Скобла і К. Цьвірка. Менск, 2008

418. Павал Севярынец. Люблю Беларусь: 200 фэномэнаў нацыянальнай ідэі. Вільня, 2008

419. Тацьцяна Валодзіна. Цела чалавека: слова, міт, рытуал. Менск, 2009

420. Вольга Іпатава. Знак Вялікага магістра. Менск, 2009

421. Ніл Гілевіч. Замова ад страху. Менск, 2009

422. Сяргей Дубавец. Як? Азбука паводзінаў. 2009

423. Уладзімер Конан. Выбранае. Менск, 2009

424. Алег Латышонак. Жаўнеры БНР. Беласток-Вільня, 2009

425. Мікола Нікалаеў. Гісторыя беларускай кнігі: кніжная культура ВКЛ. Менск, 2009

426. Алесь Наварыч. Літоўскі воўк. Менск, 2009

427. Паслаў бы табе душу: ліставаньне Рыгора Барадуліна з мамай. Укл. Н. Давыдзенка і С. Шапран. Менск, 2009

428. Юрась Гарбінскі. Беларускі рэлігійны друк на Захадзе (1945–2005). Нью-Ёрк-Варшава, 2009

429. Алесь Краўцэвіч. Рыцары і дойліды Горадні. Кракаў, 2009

430. Іван Пташнікаў. Пагоня. Менск, 2009

431. Андрэй Федарэнка. Нічые. Менск, 2009

432. Алесь Чобат. Калі хочаце мець у Айчыне свабоду. Менск, 2009

433. Сяргей Шапран. Васіль Быкаў: гісторыя жыцьця (у 2 кнігах). Менск-Горадня, 2009

434. Юры Бохан. Ваяры Грунвальдзкай бітвы. Менск, 2010

435. Уладзімер Някляеў. Паэмы. Менск, 2010

436. Вольга Бабкова. І цуды, і страхі. Менск, 2010

437. Данута Бічэль. Мост сьвятога Францішка. Менск, 2010

438. Леанід Галубовіч. Сыс і кулюары. Менск, 2010

439. Натальля Гардзіенка. Беларусы ў Вялікабрытаніі. Менск, 2010

440. Артур Клінаў. Шалом. Менск, 2010

441. Ліс Арсень. Gloria victis! Менск, 2010

442. Генадзь Бураўкін. Лісты да запатрабаваньня. Менск, 2010

443. Вялікае Княства Літоўскае: энцыкляпэдыя (у 3 тамах). Менск, 2005–2010

444. Уладзіслаў Ахроменка. Тэорыя змовы. Менск, 2011

445. Адам Бабарэка. Збор твораў (у 2 тамах). Укл. Г. Бабарэка, В. Жыбуль і Г. Запартыка. Вільня, 2011

446. Ніл Гілевіч. Сказ пра Лысую Гару. Менск, 2011

447. Міталёгія беларусаў: энцыкляпэдычны слоўнік. Укл. І. Клімковіч і В. Аўтушка. Менск, 2011

448. Альгерд Бахарэвіч. Гамбурскі рахунак Бахарэвіча. 2012

449. Алесь Бяляцкі. Асьвечаныя беларушчынай. Вільня, 2012

450. Сяргей Дубавец. Майстроўня: гісторыя аднаго цуду. 2012

451. Япіскап Арцемі (Кішчанка). Пропаведзі. Жыровічы, 2012

452. Зьніч. Крэсіва. Слонім, 2012

453. Уладзімер Някляеў. Аўтамат з газіроўкай і без. Менск, 2012

454. Леанід Несьцярчук. Напалеон Орда: шлях да Бацькаўшчыны. Менск, 2012

455. Андрэй Федарэнка. Ланцуг. Менск, 2012

456. Лявон Савёнак. Творы. Укл. Л. Юрэвіч і Ц. Чарнякевіч. Менск, 2012

457. Янка Юхнавец. Паэзія. Укл. Л. Юрэвіч. Менск, 2012

458. Гродназнаўства: гісторыя эўрапейскага гораду. Аўтары: А. Госьцеў, С. Марозава, А. Швэд ды інш. Горадня–Уроцлаў, 2012

459. Алесь Краўцэвіч. Гедзімін: каралеўства Літвы і Русі. Менск, 2012

460. Юры Лаўрык. Кнігі і кнігазборы. Менск, 2012

461. Ян Твардоўскі. Разам з табою. Пер. з польск. Д. Бічэль і Х. Лялько. Менск, 2012

462. Людміла Рублеўская. Авантуры Пранціша Вырвіча (у 4 кнігах). Менск, 2012–2017

463. Сьвятлана Алексіевіч. Час second-hand. Менск, 2013

464. Зоська Верас. Я помню ўсё. Горадня–Уроцлаў, 2013

465. Ігар Бабкоў. Хвілінка. Менск, 2013

466. Юрка Геніюш. Смыком па сэрцы. Беласток, 2013

467. Барыс Пятровіч. Спачатку была цемра. Менск, 2013

468. Людміла Рублеўская. Ночы на Плябанскіх млынах. Менск, 2013

469. Юрась Бушлякоў. Жывая мова. 2013

470. Віктар Шніп. Сабачыя гісторыі. Вільня, 2013

471. Андрэй Хадановіч. Разам з пылам: калекцыя перакладаў. Менск, 2013

472. Іван Штэйнэр. Bis repetita placent. Гомель, 2013

473. Язэп Драздовіч. Праз церні да зорак. Укл. М. Казлоўскі. Менск, 2014

474. Алег Аблажэй. Красамоўнае сэрца. Менск, 2015

475. Алесь Аркуш. Песьні ля Замкавай гары. Полацак, 2015

476. Ян Запруднік. Па гарачых сьлядах мінуўшчыны. Менск, 2015

477. Калевала. Пер. зь фінск. Я. Лапаткі. Менск, 2015

478. Зоська Верас. Пакуль рука пяро трымае. Укл. М. Скобла. Менск, 2015

479. Мікола Волкаў. Артылерыя Нясьвіскага замку. Менск, 2015

480. Аляксандар Лукашук. Дзясяты паверх. Менск, 2015

481. Аляксей Шэін. Сем камянёў. Менск, 2015

482. Дарафей Фіонік. Бежанства: дарога і павароты. Бельск Падляскі. 2015

483. Віктар Казько. Час зьбіраць косьці. Менск, 2016

484. Валянціна Аксак. Дзікая сьліва. Менск, 2016

485. Валеры Гапееў. Ноч цмока. Менск, 2016

486. Людка Сільнова. Горад Мілаград. Менск, 2016

487. Зьміцер Бартосік. Быў у пана верабейка гаварушчы. 2016

488. Ірына Багдановіч. Залатая горка. Менск, 2016

489. Алег Трусаў. Гісторыя сярэднявечнай Эўропы V–ХV ст. Менск, 2016

490. Лявон Юрэвіч. Эмігрант Францыск Скарына, ці Апалёгія. Менск, 2016

491. Уладзімер Арлоў, Павал Татарнікаў. Айчына: маляўнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касьцюшкі. Менск, 2016

492. Мікалай Улашчык. Даць народу гісторыю. Укл. А. Каўка і М. Скобла. Менск, 2016

493. Хрысьціна Лялько. Адвячорак. Менск, 2016

494. Уладзімер Някляеў. Толькі вершы. Менск, 2016

495. Алег Гардзіенка. Беларуская Цэнтальная Рада: стварэньне, дзейнасьць, заняпад (1943–1995). Менск, 2016

496. Віктар Марціновіч. Возера радасьці. Менск, 2016

497. Тумас Транстромэр. Вершы. Пер. са швэдзк. Л. Баршчэўскі, А. Башарымава ды інш. Менск, 2017

498. Ганна Севярынец. Дзень сьвятога Патрыка. Менск, 2017

499. Уладзімер Дубоўка: ён і пра яго. Укл. Г. Севярынец. Менск, 2017

500. Францыск Скарына. Маем найбольшае самі: кніга перастварэньняў А. Разанава. Менск, 2017

P.S.: Маеце іншае меркаваньне наконт гэтага сьпісу? Выказвайцеся ў камэнтарах!

Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе​

Ігар Лосік Кацярына Андрэева Ірына Слаўнікава Марына Золатава Андрэй Кузьнечык
XS
SM
MD
LG